معرفی رشته ارزیابی فناوری سلامت کارشناسی ارشد

(HTA) Master of Health Technology Assessment

ارزیابی فناوری سلامت

در سالیان اخیر، پیشرفت های فناوری در عرصه درمان از یکسو و آمیخته شدن پزشکی مدرن با فناوری روز دنیا از سوی دیگر منجر به ورود انبوهی از تجهیزات و فناوری های نوین به عرصه سلامت شده است.
عرصه هایی نظیر بیو فناوری، نانو فناوری، جراحی و تصویر برداری تشخیصی در تعامل بسیار نزدیک با فناوری روز دنیا هستند و هر روز خبر تازه ای از سیطره فناوری های نوین در قلمرو پزشکی اعم از تجهیزات، دارو، مدیریت درمان و… به گوش می رسد.
بدیهی است که شرکت های تولید کننده این قبیل فناوری ها، انگیزه های مالی زیادی برای عرضه تولیدات متنوع و انجام تبلیغات گسترده برای فروش این تولیدات داشته باشند. این در حالی است که همواره شواهد محکمی مبنی بر برتری این فناوری ها نسبت به نمونه های قبلی و توجیهی بر تحمیل هزینه های سنگین آنها بر مراکز درمانی و بیماران تحت درمان وجود ندارد. این موضوع ضرورت پیش بینی ساز و کاری را برای ارزیابی اثربخشی و ایمنی تولیدات مذکور گوشزد می سازد که از آن به ارزیابی فناوری سلامت یاد می شود.
رشته ارزیابی فناوری سلامت( HTA)  یکی ازعلوم  چند رشته ای می باشد که به بررسی فناوری های جدید در حیطه سلامت ( از جمله تشخیصی و درمانی) می پردازد. مطالعات HTA از قویترین مستندات علمی می باشد که  کلیه جوانب مورد نیاز برای ارزیابی یک فناوری را دربرمی گیرد.  HTA در واقع عبارت است از ارزیابی هزینه – اثربخشی و دیگر اثرات داروها، سایر فناوری ها و یا به عبارت دیگر کلیه مداخلات در نظام سلامت برای بهبودبیماران و ارتقای نظام های سلامتی..
این رشته از رشته های نوپا در عرصه علوم پزشکی است. به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 89 جذب دانشجوی ارشد با ظرفیت 4 دانشجو را  در این رشته آغاز نموده است. لذا فرصت های تحصیلی ، استخدامی و شغلی ناشناخته ای پیش روی علاقه مندان این رشته قرار دارد.

هدف و رسالت رشته

رسالت این دوره تربیت افراد متخصص و حرفه ای در  طراحی و اجرای مطالعات HTA  می باشد که توانایی کافی برای شناسایی، جمع آوری و قضاوت در مورد مستندات علمی و در نهایت تولید به موقع یک مستند جامع را در بخش های مختلف مرتبط با سلامت داشته باشند. تا بدین ترتیب نیروی انسانی لازم برای پاسخگویی سریع و صحیح به سازمان ها و افراد تصمیم گیرنده فراهم شود.
امید است باتربیت نیروی انسانی لازم برای تهیه شواهد علمی فاصله میان آنچه انجام می شود و آنچه باید انجام شود کاهش یابد تا بدین ترتیب به هدف غایت تحقیقات که همانا افزایش سطح سلامت انسانها می باشد نزدیکتر شویم.

زمینه های فعالیت در بازار کار

در زمينه پژوهشي

– درانجام پژوهشهای در زمینه توسعه روش های HTA متناسب با شرایط کشور

در زمينه آموزشي

– در بخش‌ آموزش‌ فارغ‌ التحصیلان‌
– آموزش نحوه طراحی و انجام HTA  و سایر مطالب مرتبط با آن
– طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه

نقش مشاوره اي

– به عنوان مشاوره در بهره برداری از فناوری ها در بخش های دولتی و خصوصی
– مشاوره کاملا حرفه ای سیاستگذاران و مدیران در امر تهیه و ارزیابی شواهد علمی مربوط به فناوری ها

چه کسانی می توانند ارشد این رشته را شرکت کنند

كارشناسي در كليه رشته هاي مصوب وزارت بهداشت ؛ كارشناسي فنــي و مهندســي وزارت علــوم تحقيقــات و فنــاوري؛ بيوشــيمي؛ فيزيك؛ شيمي؛ زيسـت شناسـي؛ رياضـي؛ آمـار؛ دكتـري عمـومي پزشكي، داروسازي يا دكتري حرفه اي دامپزشكي

منابع آزمون کارشناسی ارشد
روشهاي آماري

– روشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي – دكتر كاظم محمد و همكاران

اصول و روشهاي اپيدميولوژي

– اپيدميولوژي گورديس، مترجم دكتر حسين صباغيان و دكتر كوروش هلاكوئي نائيني ـ انتشارات گپ ـ آخرين ويرايش
– كتاب روش شناسي پژوهش هاي كاربردي در علوم پزشكي، كتر حسين ملك افضلي، دكتر سيد رضا مجدزاده، دكتر اكبر فتوحي، دكتر سامان توكلي. سال انتشار:1383

سياستگذاري سلامت و تصميم گيري در حوزه سلامت

-كتاب سياستگذاري در سلامت، تاليف كنت بوس و همكاران، ترجمه دكتر ليلا دشنتگير و همكاران، انتشارات گلبان نشر،1395

 

كليات اقتصاد سلامت و ارزيابي فناوري سلامت

-مقدمه اي بر ارزيابي فناوري سلامت ، تاليف قودمن كليفورداس، ترجمه دكتر علي اكبري ساري و همكاران، انتشارات خسروي، 1392
– اقتصاد براي مديران نظام سلامت، تالف رابرت اچ لي، ترجمه دكتر عزيز رضاپور، دكتر وحيد علي پور و همكاران، انتشارات آرون، 1394
-اصول ارزيابي اقتصادي در مراقبت هاي سلامت تاليف راشل اليوت و كارتين پين، ترجمه دكتر وحيد علي پور، دكتر عزيز رضاپور و همكاران، انتشارت آرون، 1394
-كتاب جامع بهداشت عمومي ، فصل ارزيابي فناوري سلامت .

نظام سلامت و برنامه های جاری آن

– مديريت بهداشت و درمان ، تاليف دكتر سعيد آصف زاده . دكتر عزيز رضاپور، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي
قزوين ، 1395
– كتاب جامع بهداشت عمومي ، تاليف دكتر حسين حاتمي.
-فصول 1 و” 2 گزارش جهاني سلامت سال 2000 ، نظام هاي سلامت :ارتقاي عملكرد”، انتشارات سازمان
جهاني بهداشت، نسخه انگليسي در پيوند زير موجود است
http://www.who.int/whr/2000/en/
ترجمه فارسي آن توسط موسسه فرهنگي ابن سيناي بزرگ در سال 1382 منتشر شده بود. گفتارهاي زير از كتاب جامع بهداشت عمومي، به روز شده سال 1392 كه از سايت زیرقابل دسترس میباشد.
http://ph.sbmu.ac.ir/uploads/PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm
پيوست 1 از جلد 1 تحت عنوان” آشنايي با پزشك خانواده “كه در صفحه خانگي بلافاصله پس از فصل 6 كتاب قرار گرفته است.
– فصل 7 گفتارهاي 1 و3
– فصل 14 گفتارهای5 ، 7 ، 8

زبان عمومی

آزمــون درس زبــان بصــورت عمــومي ، شــامل درك متــون و واژگــان عمــومي زبــان در ســطح انگليســيintermediate Upper ( متوسط به بالا) برگزار مي شود. لذا جهت آماده شدن براي آزمون فوق الذكر مطالعه كتابهاي زير مي تواند مفيد باشد:

1- Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2:
Bridging vocabulary. Longman.
2- Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
3- Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
4- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.
5- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.

ظرفیت پذیرش این رشته در مقطع ارشد

ظرفیت عادی : ۱۲

شهریه پرداز : ۰

ضرایب دروس

روشهاي آماري : ۲

اصول و روشهاي اپيدميولوژي : ۲

كليات اقتصاد سلامت و ارزيابي فناوري سلامت : ۳

نظام سلامت و برنامه های جاری آن : ۲

سياستگذاري سلامت و تصميم گيري در حوزه سلامت : ۲

زبان عمومی : ۳

آینده این رشته

این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته گزینه های انتخابی بسیارمتنوعی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند.

وزارت علوم

دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)

وزارت بهداشت

دکترای رشته های سیاست گذاری سلامت ، اقتصاد سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، مدیریت اطلاعات سلامت ، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری) ، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
اسکرول به بالا
chat