معرفی رشته اقتصاد بهداشت کارشناسی ارشد

Master of Health Economics

اقتصاد بهداشت

دوره کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت به تحلیل عرصه های تولید، مصرف و سیاستگذاری سلامت می پردازد. به عبارت دیگر، این رشته درباره آموزش و کاربرد ابزار و مفاهیم علم اقتصاد در عرصه های گوناگون سلامت بحث می کند و بازار سلامت، تحولات آن، بازیگران اصلی آن، منابع موجود و محدودیتهای آن و نیاز و اولویتهای سلامت جمعی را بررسی می کند. این حوزه از علم اقتصاد از نظر ماهیت تفاوت های برجسته ای با سایر حوزه های اقتصاد دارد و اقتصاددانان این حوزه به عرصه مراقبت های بهداشتی توجه ویژه ای دارند
فارغ التحصیلان ارشد اقتصاد بهداشت می توانند در زمینه های زیر ایفای نقش کنند :
- طراحی برنامه های اقتصادی و ارائه به مسئولین ذیربط.
- ارائه مشاوره اقتصادی به مسئولین عرصه های سلامت.
- ارزیابی بازارهای سلامت در سطح خرد و کلان.
- مشارکت در تدوین دستور العملهای مرتبط با اقتصاد بهداشت با مسئولین ذیربط.

هدف و رسالت رشته

رسالت این رشته تربیت نیروی انسانی عالم به مباحث روز مرتبط با اقتصاد بهداشت توانمند و متعهد به استفاده بهینه از منبع در گستره خدمات سلامت است که اطلاعات و توانای های خود را در حوزه های اجرایی ،  آموزشی و پژوهشی در اختیار جامعه قرار دهند.

زمینه های فعالیت در بازار کار

در زمينه پژوهشي

– درانجام پژوهشهای در زمینه بودجه
در زمینه مشاوره ای
– به عنوان مشاوره در بهره برداری از فناوری ها در بخش های دولتی و خصوصی

در زمينه آموزشي

– در بخش‌ آموزش‌ فارغ‌ التحصیلان‌
– طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه

در زمينه خدماتی

 – طراحی برنامه های اقتصادی و ارائه به مسئولین ذیربط
– کمک به اجرا و ارزشیابی طرح های ارئه شده در سازمان
– ارزیابی بازاهای سلامت در سطح خرد و کلان و اراده نتایج به مسئولین ذیربط
– ارائهراهبردهای پیشگیری از ضرر بهمسئولین ذیربط
-ارائه راهکارهای تامین ثبات و پیشرفت اقتصادی به مسئولین ذیربط

نقش مشاوره اي

– به عنوان مشاوره در بهره برداری از فناوری ها در بخش های دولتی و خصوصی

چه کسانی می توانند ارشد این رشته را شرکت کنند

كارشناسي در يكي از رشـته هـاي گـروه پزشـكي؛ اقتصـاد؛ علـوم اقتصادي؛ مديريت؛ مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ حسـابداري؛ جامعه شناسي؛ علوم اجتماعي؛ مهندسي پزشكي؛ دكتراي عمـومي گروه پزشكي* و دكتراي حرفه اي دامپزشـكي؛ مهندسـي صـنايع؛ كارشناسي و كارشناسي ارشد (داروسازي خارج از كشور)

منابع آزمون کارشناسی ارشد
اقتصاد خرد

– تحليل اقتصادي-نظريه و كاربرد(جلد او2 ،(موريس فيليپس، اكبر كميجاني، انتشارات دانشگاه تهران، 1390 ،چاپ چهاردهم

اقتصاد كلان

– اقتصاد كلان جلد اول و دوم، تيمور رحماني، انتشارات برادران، 1391 ،چاپ نوزدهم

رياضي

رياضيات عمومي و كاربردهاي آن، محمد حسين پور كاظمي،نشرني، جلد اول، چاپ دهم- جلد دوم، چاپ پنجم

مديريت مالي و اقتصاد بهداشت

مديريت مالي
-مديريت مالي در مراقبت سلامت و بيمارستان، فربد عبادي فرد آذر، عزيز رضا پور، تهـران انتشـارات عبادي فر، 1391
– بودجه ريزي عملياتي، عادل آذر، انتشارات سمت

مباني و اصول اقتصاد سلامت
-اقتصاد سلامت، محسن مهرآرا، نشر دانشگاه تهران، 1387
-اقتصاد مراقيت سلامت، فربد عبادي آذر، عزيز رضا پور، تهران نشر عبادي فر، 1390
-اقتصاد سلامت، اصول و جريـان منـابع، تومـاس گتـزن، ترجمـه محمـود نكـويي مقـدم، محمدرضـا اميراسماعيلي، محمدامين بهرامي، انتشارات پارسا، 1387
-مباني اقتصاد بهداشت ودرمان، سعيد آصف زاده، قزوين

آمار و آمار حياتي

-اصول و روش هاي آمار زيستي، (Daniel W)، ترجمه محمد تقي آيت اللهي ، ناشر اميركبير تهران
-روش هاي آماري و شاخص هاي بهداشتي، دكتر كاظم محمد و همكاران

سازمان و مديريت بهداشت و درمان

مديريت خدمات بهداشتي
-مديريت خدمات سلامت- مفاهيم و عمل(ويرايش دوم)، مري جي هاريس وهمكـاران، ترجمـه عزيـز رضا پور-فربد عبادي آذر-سعيد باقري فرادنبه-نگار يوسف زاده، تهران نشر عبادي آذر، 1393
فصل 14 ( مديريت تنظيم قرارداد هاي سازماني)، فصل 15 ( بهبود عملكرد سازماني در مرلقبـت سـلامت) و فصل 17 (از مديريت ريسك تا حاكميت باليني)
-برون سپاري خدمات سلامت، محمد رضا ملكي-سـوگند تـوراني-علـي وفـايي نجـار-سـارا قدوسـي، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد
-مديريت بهداشت و درمان، سعيد آصف زاده، فصول 5 ,6 ،10 ،16 ،17 ،18 و 20

بيمه سلامت
نظام هاي بيمه سلامت، محمد عرب، نشر جهاد دانشگاهي، 1389

نظام سلامت
-اصلاحات نظام سلامت، راهنماي عدالت و كارايي، عليرضـا احمدونـد و همكـاران، نشـر ابـن سـيناي بزرگ، 1388
-گزارش جهاني سلامت 2010 ، سيد مرتضي ادياني و همكاران، نشر جهاد دانشگاهي، 1393
-اصول بازاريابي در بخش سلامت، اريك، ان بركوويتز، ترجمه م. عرب، تهران نشـر جهـاد دانشـگاهي، 1392
برنامه ریزی بهداشت و درمان
-برنامه ريزي بهداشت و درمان، آصف زاده و عزيز رضا پور، قزوين، نشر حديث امروز، 1386

مديريت بيمارستان
-بيمارستان چه نوع سازماني است و چگونه كار مي كند، ندان گريفين، ترجمـه م. عـرب، نشـر جهـاد دانشگاهي واحد تهران، 1391
-مميزي باليني، جعفر صادق تبريزي و همكاران فصل دوم و سوم
-مشاركت بيمار و جامعه، جعفر صادق تبريزي و همكاران، فصول اول،سوم، پنجم، ششم و هشتم
-آشنايي با بيمارستان، سعيد كريمي و همكاران، نشر ليتو گرافي پاييزان، 1389

زبان عمومی

آزمــون درس زبــان بصــورت عمــومي ، شــامل درك متــون و واژگــان عمــومي زبــان در ســطح انگليســيintermediate Upper ( متوسط به بالا) برگزار مي شود. لذا جهت آماده شدن براي آزمون فوق الذكر مطالعه كتابهاي زير مي تواند مفيد باشد:

1- Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2:
Bridging vocabulary. Longman.
2- Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
3- Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
4- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.
5- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.

ظرفیت پذیرش این رشته در مقطع ارشد

ظرفیت عادی : ۳۴

شهریه پرداز : ۱۵

ضرایب دروس

اقتصاد خرد : ۲

اقتصاد كلان : ۲

اقتصاد سـلامت : ۳

ســازمان و مــديريت خــدمات بهداشــتي درمــاني : ۲

رياضي و آمار حياتي : ۳

زبان عمومی : ۳

آینده این رشته

این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته گزینه های انتخابی بسیارمتنوعی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند.

وزارت علوم

دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)

وزارت بهداشت

دکترای رشته های اقتصاد سلامت، سیاست گذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، سیاست های غذا و تغذیه ، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری) ، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
اسکرول به بالا
chat