آزمون ویروس شناسی

ویژگی های آزمون ویروس شناسی

۱

آزمون از همه منابع کنکور

۲

جابجایی سوالات و گزینه ها در آزمون ( امکان تقلب صفر )

۳

پاسخ به سوالات به صورت تک به تک ( امکان بازگشت به سوالات وجود دارد )


۴

پاسخنامه تشریحی – ترکیبی از همه منابع

۵

یادگیری مفهومی سوالات

۶

پشتیبانی و رفع اشکال تلگرامی با اساتید و رتبه های برتر یکشنبه بعد از آزمون

برنامه آزمون ۳+۱۲ مرحله ای

شماره آزمون

ارزشیابی ۱

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۷/21

مبحث آزمون

ارزشیابی 1

شماره آزمون

ارزشیابی ۲

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/8/5

مبحث آزمون

ارزشیابی 2

شماره آزمون

ارزشیابی ۳

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۸/19

مبحث آزمون

ارزشیابی 3

شماره آزمون

۱

حجم مطالب

۱/۶ اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/9/3

مبحث آزمون

کلیات ویروس شناسی + تشخیص آزمایشگاهی ویروس ها + دارو های ضدویروسی

شماره آزمون

۲

حجم مطالب

۱/۶ دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۹/17

مبحث آزمون

پارو ویریده + پاپیلومتا ویریده + پولیوما ویریده + آدنو ویریده

شماره آزمون

۳

حجم مطالب

۱/۶ سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/10/1

مبحث آزمون

هرپس ویریده + پاکس ویریده + هپاتنا ویریده

شماره آزمون

۴

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۰/22

مبحث آزمون

مرور 3 آزمون قبلی

شماره آزمون

۵

حجم مطالب

۱/۶ چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/11/6

مبحث آزمون

پیکورنا ویریده + توکا ویریده + فلاوی ویریده + کرونا ویریده + کالیسی ویریده + آسترو ویریده

شماره آزمون

۶

حجم مطالب

۱/۶ پنجم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۱/20

مبحث آزمون

ویروس های مولد هپاتیت دارای ژنوم RNA + رترو ویریده + پارامیکسو ویریده + ارتومیکسو ویریده + بورنا ویریده

شماره آزمون

۷

حجم مطالب

۱/۶ ششم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/12/4

مبحث آزمون

رابدو ویریده + فیلو ویریده + آرنا ویریده +بونیا ویریده +رءو ویریده + ویروس های منتقله از طریق بندپایان و جوندگان + ویروس های غیر معمول آهسته و پریون

شماره آزمون

۸

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۲/25

مبحث آزمون

مرور 3 آزمون قبلی

شماره آزمون

۹

حجم مطالب

آزمون جامع اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۱/31

مبحث آزمون

جامع ۱

شماره آزمون

۱۰

حجم مطالب

آزمون جامع دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۲/14

مبحث آزمون

جامع ۲

شماره آزمون

۱۱

حجم مطالب

آزمون جامع سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۲/28

مبحث آزمون

جامع ۳

شماره آزمون

۱۲

حجم مطالب

آزمون جامع چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/3/4

مبحث آزمون

جامع ۴

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ویروس شناسی

قیمت آزمون : 7۰۰,۰۰۰ تومان

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا