آزمون باکتری شناسی

ویژگی های آزمون باکتری شناسی

۱

آزمون از همه منابع کنکور

۲

جابجایی سوالات و گزینه ها در آزمون ( امکان تقلب صفر )

۳

پاسخ به سوالات به صورت تک به تک ( امکان بازگشت به سوالات وجود دارد )


۴

پاسخنامه تشریحی – ترکیبی از همه منابع

۵

یادگیری مفهومی سوالات

۶

پشتیبانی و رفع اشکال تلگرامی با اساتید و رتبه های برتر یکشنبه بعد از آزمون

برنامه آزمون ۳+۱۲ مرحله ای

شماره آزمون

ارزشیابی ۱

حجم مطالب

۵۰ درصد اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۷/21

مبحث آزمون

ارزشیابی ۱

شماره آزمون

ارزشیابی ۲

حجم مطالب

۵۰ درصد دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/8/5

مبحث آزمون

ارزشیابی ۲

شماره آزمون

ارزشیابی ۳

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۸/19

مبحث آزمون

ارزشیابی ۳

شماره آزمون

۱

حجم مطالب

۱/۶ اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/9/3

مبحث آزمون

تاریخچه میکروب شناسی ساختمان باکتری، متابولیسم، باکتری ژنتیک.

شماره آزمون

۲

حجم مطالب

۱/۶ دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۹/17

مبحث آزمون

آنتی بیوتیک ، مواد ضد میکروبی ،فلور طبیعی و واکسن های ضدمیکروبی ،تشخیص آزمایشگاهی ،مکانیسم های بیماری زایی

شماره آزمون

۳

حجم مطالب

۱/۶ سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/10/1

مبحث آزمون

استافیلوکوکوس ، استرپتوکوکوس ،نایسریا ،کورینه باکتریوم

شماره آزمون

۴

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۰/22

مبحث آزمون

50 درصد ابتدایی

شماره آزمون

۵

حجم مطالب

۱/۶ چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/11/6

مبحث آزمون

باسیلوس و کلستریدیوم ها ، انتروباکتریاسیه ، ویبریو و آئروموناس ، سودوموناس

شماره آزمون

۶

حجم مطالب

۱/۶ پنجم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۱/20

مبحث آزمون

کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر ، هموفیلوس ، پاستورلا و اکتینوباسیلوس ، بوردتلا ، بروسلا ، فرانسیسلا ، لژیونلا و بارتونلا

شماره آزمون

۷

حجم مطالب

۱/۶ ششم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/12/4

مبحث آزمون

اسپیروکتال ،مایکوباکتریوم ، مایکوپلاسما ، باکتری های درون سلولی اجباری ، بی هوازی های اجباری

شماره آزمون

۸

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۲/25

مبحث آزمون

50 درصد دوم

شماره آزمون

۹

حجم مطالب

آزمون جامع اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۱/31

مبحث آزمون

جامع ۱

شماره آزمون

۱۰

حجم مطالب

آزمون جامع دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۲/14

مبحث آزمون

جامع ۲

شماره آزمون

۱۱

حجم مطالب

آزمون جامع سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۲/28

مبحث آزمون

جامع ۳

شماره آزمون

۱۲

حجم مطالب

آزمون جامع چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/3/4

مبحث آزمون

جامع ۴

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری درس باکتری شناسی

قیمت آزمون : 7۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته بیوتکنولوژی

قیمت آزمون : ۱,8۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون جامع 4 مرحله کارشناسی ارشد و دکتری رشته بیوتکنولوژی

قیمت آزمون : 9۰۰,۰۰۰ تومان

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا