آزمون سلولی و مولکولی

ویژگی های آزمون سلولی و مولکولی

۱

آزمون از همه منابع کنکور

۲

جابجایی سوالات و گزینه ها در آزمون ( امکان تقلب صفر )

۳

پاسخ به سوالات به صورت تک به تک ( امکان بازگشت به سوالات وجود دارد )


۴

پاسخنامه تشریحی – ترکیبی از همه منابع

۵

یادگیری مفهومی سوالات

۶

پشتیبانی و رفع اشکال تلگرامی با اساتید و رتبه های برتر یکشنبه بعد از آزمون

برنامه آزمون ۳+۱۲ مرحله ای

شماره آزمون

ارزشیابی سلولی

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۷/۱۵

مبحث آزمون

جامع سلولی

شماره آزمون

ارزشیابی ملکولی

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۷/۲۹

مبحث آزمون

جامع ملکولی

شماره آزمون

ارزشیابی جامع

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۸/۱۳

مبحث آزمون

جامع سلولی و ملکولی

شماره آزمون

۱

حجم مطالب

۱/۶ اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۸/۲۷

مبحث آزمون

مولکول، سلول ها و مبانی بیوشیمیایی _ غشاء زیستی _ کشت و مشاهده سلول ها _ نقل و انتقال غشایی

شماره آزمون

۲

حجم مطالب

۱/۶ دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۹/۱۱

مبحث آزمون

اسکلت سلولی _ اتصالات سلولی _ چرخه سلولی ـ سلول های عصبی و ایمونولوژی

شماره آزمون

۳

حجم مطالب

۱/۶ سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۹/۲۵

مبحث آزمون

پیام رسانی سلولی _ انرژیتیک سلولی _ سرطان _ سلول های بنیادی و مرگ سلولی _ سرطان

شماره آزمون

۴

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۰/۱۶

مبحث آزمون

مرور ۵۰ درصد اول

شماره آزمون

۵

حجم مطالب

۱/۶ چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

مبحث آزمون

ژن ها، ژنومیک و کروموزوم ها _ مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی(همانندسازی، جهش و ترمیم) ـ ساختار و عملکرد پروتئین

شماره آزمون

۶

حجم مطالب

۱/۶ پنجم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۱/۱۴

مبحث آزمون

 رونویسی و ترجمه _ تکنیک های ژنتیک مولکولی ـ انتقال پروتئین ها به غشاء و اندامک ها 

شماره آزمون

۷

حجم مطالب

۱/۶ ششم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۱/۲۸

مبحث آزمون

تنظیم رونویسی ژن _ مکانیسم های تنظیم بیان ژن _ ترافیک وزیکولی

شماره آزمون

۸

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۲/۱۹

مبحث آزمون

مرور ۵۰ درصد دوم

شماره آزمون

۹

حجم مطالب

آزمون جامع اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۲/۱/۲۵

مبحث آزمون

آزمون جامع شماره 1

شماره آزمون

۱۰

حجم مطالب

آزمون جامع دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۲/۲/۸

مبحث آزمون

آزمون جامع شماره ۲

شماره آزمون

۱۱

حجم مطالب

آزمون جامع سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۲/۲/۲۲

مبحث آزمون

آزمون جامع شماره ۳

شماره آزمون

۱۲

حجم مطالب

آزمون جامع چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۲/۲/۳۰

مبحث آزمون

آزمون جامع شماره ۴

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سلولی و مولکولی

قیمت آزمون : ۶۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته بیوتکنولوژی

قیمت آزمون : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته بیوشیمی

قیمت آزمون : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته ژنتیک

قیمت آزمون : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته هماتولوژی

قیمت آزمون : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سبد خرید
اسکرول به بالا
chat