آزمون ژنتیک

ویژگی های آزمون ژنتیک

۱

آزمون از همه منابع کنکور

۲

جابجایی سوالات و گزینه ها در آزمون ( امکان تقلب صفر )

۳

پاسخ به سوالات به صورت تک به تک ( امکان بازگشت به سوالات وجود دارد )


۴

پاسخنامه تشریحی – ترکیبی از همه منابع

۵

یادگیری مفهومی سوالات

۶

پشتیبانی و رفع اشکال تلگرامی با اساتید و رتبه های برتر یکشنبه بعد از آزمون

برنامه آزمون ۳+۱۲ مرحله ای

شماره آزمون

ارزشیابی ۱

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۷/21

مبحث آزمون

شبیه سازی شده کنکور سال های ۸۳ تا ۱۴۰2

شماره آزمون

ارزشیابی ۲

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/8/5

مبحث آزمون

شبیه سازی شده کنکور سال های ۸۳ تا ۱۴۰2

شماره آزمون

ارزشیابی ۳

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۸/19

مبحث آزمون

شبیه سازی شده کنکور سال های ۸۳ تا ۱۴۰2

شماره آزمون

۱

حجم مطالب

۱/۶ اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/9/3

مبحث آزمون

تاریخچه- مندل – چرخه سلولی – سیتوژنتیک – ناهنجاری کروموزومی

شماره آزمون

۲

حجم مطالب

۱/۶ دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۹/17

مبحث آزمون

شجره – الگوی توارث – ژنتیک جمعیت – تکامل – نقشه کشی – تشخیص بیماری تک ژنی

شماره آزمون

۳

حجم مطالب

۱/۶ سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/10/1

مبحث آزمون

ساختار ژنوم – همانندسازی – رونویسی – ترجمه – تنظیم بیان ژن – تغییرات پس از رونویسی – جهش و ترمیم – سلول و ارتباط سلولی – تنوع ژنتیکی در انسان

شماره آزمون

۴

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۰/22

مبحث آزمون

مرور 1 مرور آزمون 1 تا 3 ( مباحث: تاریخچه – پایه – محاسباتی – مولکولی )

شماره آزمون

۵

حجم مطالب

۱/۶ چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/11/6

مبحث آزمون

سرطان – ایمونوژنتیک – ژنتیک بیوشیمیایی – ناهنجاری ژنتیکی – 
اپی ژنتیک

شماره آزمون

۶

حجم مطالب

۱/۶ پنجم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۱/20

مبحث آزمون

تکوین – تشخیص پیش از تولد – ژنتیک چندعاملی – هموگلوبین – فارماکوژنتیک

شماره آزمون

۷

حجم مطالب

۱/۶ ششم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/12/4

مبحث آزمون

دستکاری ژنتیکی پستانداران – تست ها و آزمایشات ژنتیکی – مدل موجودات و مدل سازی – درمان بیماری های ژنتیکی – مهندسی ژنتیک

شماره آزمون

۸

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۲/25

مبحث آزمون

مرور 2 مرور آزمون 5 تا 7 ( مباحث: ژنتیک پزشکی و مهندسی ژنتیک )

شماره آزمون

۹

حجم مطالب

آزمون جامع اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۱/31

مبحث آزمون

جامع 1

شماره آزمون

۱۰

حجم مطالب

آزمون جامع دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۲/14

مبحث آزمون

جامع ۲

شماره آزمون

۱۱

حجم مطالب

آزمون جامع سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۲/28

مبحث آزمون

جامع ۳

شماره آزمون

۱۲

حجم مطالب

آزمون جامع چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/3/4

مبحث آزمون

جامع ۴

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری درس ژنتیک

قیمت آزمون : 7۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته ژنتیک

قیمت آزمون : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون جامع 4 مرحله کارشناسی ارشد و دکتری رشته ژنتیک

قیمت آزمون : 9۰۰,۰۰۰ تومان

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا