آزمون ژنتیک

ویژگی های آزمون ژنتیک

۱

آزمون از همه منابع کنکور

۲

جابجایی سوالات و گزینه ها در آزمون ( امکان تقلب صفر )

۳

پاسخ به سوالات به صورت تک به تک ( امکان بازگشت به سوالات وجود دارد )


۴

پاسخنامه تشریحی – ترکیبی از همه منابع

۵

یادگیری مفهومی سوالات

۶

پشتیبانی و رفع اشکال تلگرامی با اساتید و رتبه های برتر یکشنبه بعد از آزمون

برنامه آزمون ۳+۱۲ مرحله ای

شماره آزمون

ارزشیابی ۱

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۷/۱۵

مبحث آزمون

شبیه سازی شده کنکور سال های ۸۳ تا ۱۴۰۱

شماره آزمون

ارزشیابی ۲

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۷/۲۹

مبحث آزمون

شبیه سازی شده کنکور سال های ۸۳ تا ۱۴۰۱

شماره آزمون

ارزشیابی ۳

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۸/۱۳

مبحث آزمون

شبیه سازی شده کنکور سال های ۸۳ تا ۱۴۰۱

شماره آزمون

۱

حجم مطالب

۱/۶ اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۸/۲۷

مبحث آزمون

تاریخچه- مندل – چرخه سلولی – سیتوژنتیک – ناهنجاری کروموزومی

شماره آزمون

۲

حجم مطالب

۱/۶ دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۹/۱۱

مبحث آزمون

شجره – الگوی توارث – ژنتیک جمعیت – تکامل – نقشه کشی – تشخیص بیماری تک ژنی

شماره آزمون

۳

حجم مطالب

۱/۶ سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۹/۲۵

مبحث آزمون

ساختار ژنوم – همانندسازی – رونویسی – ترجمه – تنظیم بیان ژن – تغییرات پس از رونویسی – جهش و ترمیم – سلول و ارتباط سلولی – تنوع ژنتیکی در انسان

شماره آزمون

۴

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۰/۱۶

مبحث آزمون

مرور 1 مرور آزمون 1 تا 3 ( مباحث: تاریخچه – پایه – محاسباتی – مولکولی )

شماره آزمون

۵

حجم مطالب

۱/۶ چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

مبحث آزمون

سرطان – ایمونوژنتیک – ژنتیک بیوشیمیایی – ناهنجاری ژنتیکی – 
اپی ژنتیک

شماره آزمون

۶

حجم مطالب

۱/۶ پنجم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۱/۱۴

مبحث آزمون

تکوین – تشخیص پیش از تولد – ژنتیک چندعاملی – هموگلوبین – فارماکوژنتیک

شماره آزمون

۷

حجم مطالب

۱/۶ ششم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۱/۲۸

مبحث آزمون

دستکاری ژنتیکی پستانداران – تست ها و آزمایشات ژنتیکی – مدل موجودات و مدل سازی – درمان بیماری های ژنتیکی – مهندسی ژنتیک

شماره آزمون

۸

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۲/۱۹

مبحث آزمون

مرور 2 مرور آزمون 5 تا 7 ( مباحث: ژنتیک پزشکی و مهندسی ژنتیک )

شماره آزمون

۹

حجم مطالب

آزمون جامع اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۲/۱/۲۵

مبحث آزمون

جامع 1

شماره آزمون

۱۰

حجم مطالب

آزمون جامع دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۲/۲/۸

مبحث آزمون

جامع ۲

شماره آزمون

۱۱

حجم مطالب

آزمون جامع سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۲/۲/۲۲

مبحث آزمون

جامع ۳

شماره آزمون

۱۲

حجم مطالب

آزمون جامع چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۲/۲/۳۰

مبحث آزمون

جامع ۴

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک

قیمت آزمون : ۶۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته ژنتیک

قیمت آزمون : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سبد خرید
اسکرول به بالا
chat