آزمون شیمی

ویژگی های آزمون شیمی

۱

آزمون از همه منابع کنکور

۲

جابجایی سوالات و گزینه ها در آزمون ( امکان تقلب صفر )

۳

پاسخ به سوالات به صورت تک به تک ( امکان بازگشت به سوالات وجود دارد )


۴

پاسخنامه تشریحی – ترکیبی از همه منابع

۵

یادگیری مفهومی سوالات

۶

پشتیبانی و رفع اشکال تلگرامی با اساتید و رتبه های برتر یکشنبه بعد از آزمون

برنامه آزمون ۳+۱۲ مرحله ای

شماره آزمون

ارزشیابی ۱

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۷/21

مبحث آزمون

شیمی عمومی

شماره آزمون

ارزشیابی ۲

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/8/5

مبحث آزمون

شیمی آلی

شماره آزمون

ارزشیابی ۳

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۸/19

مبحث آزمون

شیمی جامع

شماره آزمون

۱

حجم مطالب

۱/۶ اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/9/3

مبحث آزمون

مقدمه و نظریه های اتمی – ساختار الکترونی اتم – خواص اتم ها – دوره و گروه در جدول تناوبی – فلزات و نافلزات – ایزوتوپ ها – پرتوزایی – اعداد کوانتومی و اوربیتال

شماره آزمون

۲

حجم مطالب

۱/۶ دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۹/17

مبحث آزمون

پیوند یونی – پیوند کوالانسی – شکل هندسی مولکولها – رزونانس وبارقراردادی – هیبریداسیون – پیوند برگشتی – پیوند داتیو – ترکیب های مولکولی – حالت های ماده – قوانین گازها – روش های طیف سنجی و دستگاهی درشیمی

شماره آزمون

۳

حجم مطالب

۱/۶ سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/10/1

مبحث آزمون

استوکیومتری – فرمولهاومعادلات شیمیایی – سینتیک شیمیایی – تعادل شیمیایی – ترمودینامیک شیمیایی – محلولها – نظریه – اسید و باز – تعادل یونی – گرما شیمی – الکتروشیمی

شماره آزمون

۴

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۰/22

مبحث آزمون

۵۰%اول منابع

شماره آزمون

۵

حجم مطالب

۱/۶ چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/11/6

مبحث آزمون

آلکان ها – آلکن ها – آلکیل هالیدها – شیمی فضایی

شماره آزمون

۶

حجم مطالب

۱/۶ پنجم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۱/20

مبحث آزمون

الکل – اتر – فنول – آلکین ها و آلکا دی ان ها – ترکیبات آروماتیک

شماره آزمون

۷

حجم مطالب

۱/۶ ششم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/12/4

مبحث آزمون

آلدهید و کتون – اسیدهای کربوکسیلیک و مشتقات آنها – آمین ها

شماره آزمون

۸

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۲/25

مبحث آزمون

۵۰%دوم منابع

شماره آزمون

۹

حجم مطالب

آزمون جامع اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۱/31

مبحث آزمون

جامع ۱

شماره آزمون

۱۰

حجم مطالب

آزمون جامع دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۲/14

مبحث آزمون

جامع ۲

شماره آزمون

۱۱

حجم مطالب

آزمون جامع سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۲/28

مبحث آزمون

جامع ۳

شماره آزمون

۱۲

حجم مطالب

آزمون جامع چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/3/4

مبحث آزمون

جامع ۴

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری درس شیمی

قیمت آزمون : 7۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته بیوشیمی

قیمت آزمون : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون جامع 4 مرحله کارشناسی ارشد و دکتری رشته بیوشیمی

قیمت آزمون : 9۰۰,۰۰۰ تومان

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا