آزمون ایمنی شناسی

ویژگی های آزمون ایمنی شناسی

۱

آزمون از همه منابع کنکور

۲

جابجایی سوالات و گزینه ها در آزمون ( امکان تقلب صفر )

۳

پاسخ به سوالات به صورت تک به تک ( امکان بازگشت به سوالات وجود دارد )


۴

پاسخنامه تشریحی – ترکیبی از همه منابع

۵

یادگیری مفهومی سوالات

۶

پشتیبانی و رفع اشکال تلگرامی با اساتید و رتبه های برتر یکشنبه بعد از آزمون

برنامه آزمون ۳+۱۲ مرحله ای

شماره آزمون

ارزشیابی ۱

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۷/21

مبحث آزمون

شبیه سازی شده کنکور سال های ۸۳ تا ۱۴۰2

شماره آزمون

ارزشیابی ۲

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/8/5

مبحث آزمون

شبیه سازی شده کنکور سال های ۸۳ تا ۱۴۰2

شماره آزمون

ارزشیابی ۳

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۸/19

مبحث آزمون

شبیه سازی شده کنکور سال های ۸۳ تا ۱۴۰2

شماره آزمون

۱

حجم مطالب

۱/۶ اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/9/3

مبحث آزمون

کلیات ایمونولوژی
سلولهای سیستم ایمنی
ارگانهای لنفاوی

شماره آزمون

۲

حجم مطالب

۱/۶ دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۹/۱7

مبحث آزمون

Ag-Ab
کمپلکس اصلی سازگاری نسجی (MHC)
پردازش Ag و نحوه عرضه آن به T-cell
ایمونوژنتیک

شماره آزمون

۳

حجم مطالب

۱/۶ سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/10/1

مبحث آزمون

بلوغ لنفوسیت ها
رسپتورهای سطح T-cell
فعال شدن T-cell
فعال شدن B-cell

شماره آزمون

۴

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۰/22

مبحث آزمون

مرور 50% اول

شماره آزمون

۵

حجم مطالب

۱/۶ چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱1/6

مبحث آزمون

تولرانس، آپوپتوز و بیماریهای خودایمنی
بیماریهای ازدیاد حساسیت
نقایص ایمنی

شماره آزمون

۶

حجم مطالب

۱/۶ پنجم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۱/20

مبحث آزمون

ایمنی ذاتی و مکانیسم های اجرایی آن
ایمنی سلولی و مکانیسم های اجرایی آن
ایمنی همورال و مکانیسم های اجرایی آن

شماره آزمون

۷

حجم مطالب

۱/۶ ششم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/12/4

مبحث آزمون

ایمونومیکروبیولوژی و واکسیناسیون
ایمونولوژی تومور
ایمونولوژی پیوند
ایمونوهماتولوژی
سرولوژی و ایمونولوژی عملی

شماره آزمون

۸

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۲/25

مبحث آزمون

مرور 50% دوم

شماره آزمون

۹

حجم مطالب

آزمون جامع اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۱/31

مبحث آزمون

آزمون جامع ۱

شماره آزمون

۱۰

حجم مطالب

آزمون جامع دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۲/14

مبحث آزمون

آزمون جامع ۲

شماره آزمون

۱۱

حجم مطالب

آزمون جامع سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۲/۲8

مبحث آزمون

آزمون جامع ۳

شماره آزمون

۱۲

حجم مطالب

آزمون جامع چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/3/4

مبحث آزمون

آزمون جامع ۴

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری درس ایمنی شناسی

قیمت آزمون : ۷۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته هماتولوژی

قیمت آزمون : ۱,8۰۰,۰۰۰ تومان

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا