آزمون بیوشیمی

ویژگی های آزمون بیوشیمی

۱

آزمون از همه منابع کنکور

۲

جابجایی سوالات و گزینه ها در آزمون ( امکان تقلب صفر )

۳

پاسخ به سوالات به صورت تک به تک ( امکان بازگشت به سوالات وجود دارد )


۴

پاسخنامه تشریحی – ترکیبی از همه منابع

۵

یادگیری مفهومی سوالات

۶

پشتیبانی و رفع اشکال تلگرامی با اساتید و رتبه های برتر یکشنبه بعد از آزمون

برنامه آزمون ۳+۱۲ مرحله ای

شماره آزمون

ارزشیابی ۱

حجم مطالب

۵۰ درصد اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۷/۱۵

مبحث آزمون

مقدمه ، آب و الکترولیت ، ساختمان آمینواسید ، ساختمان پروتئین ، پروتئین های رشته ای ، پروتئین های پلاسما ، هموپروتئین ها ، تکنیک ها ، آنزیم شناسی ، ویتامین ، ساختمان کربوهیدرات ، ساختمان لیپید ، غشا و نقل و انتقالات

شماره آزمون

ارزشیابی ۲

حجم مطالب

۵۰ درصد دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۷/۲۹

مبحث آزمون

متابولیسم کربوهیدرات ، متابولیسم لیپید ، متابولیسم ترکیبات ازت دار(آمینواسید ، هم ، نوکلئوتید) ، بیوانرژیک ، هورمون شناسی و بیولوژی مولکولی

شماره آزمون

ارزشیابی ۳

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۸/۱۳

مبحث آزمون

تمام مباحث

شماره آزمون

۱

حجم مطالب

۱/۶ اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۸/۲۷

مبحث آزمون

مقدمه ، آب و الکترولیت ، ساختمان آمینواسید و ساختمان پروتئین

شماره آزمون

۲

حجم مطالب

۱/۶ دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۹/۱۱

مبحث آزمون

پروتئین های رشته ای ، پروتئین های پلاسما ، هموپروتئین ها ، تکنیک ها ، آنزیم شناسی ، ویتامین

شماره آزمون

۳

حجم مطالب

۱/۶ سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۹/۲۵

مبحث آزمون

ساختمان کربوهیدرات ، ساختمان لیپید ، غشا و نقل و انتقالات

شماره آزمون

۴

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۰/۱۶

مبحث آزمون

مقدمه ، آب و الکترولیت ، ساختمان آمینواسید ، ساختمان پروتئین ، پروتئین های رشته ای ، پروتئین های پلاسما ، هموپروتئین ها ، تکنیک ها ، آنزیم شناسی ، ویتامین ، ساختمان کربوهیدرات ، ساختمان لیپید ، غشا و نقل و انتقالات

شماره آزمون

۵

حجم مطالب

۱/۶ چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

مبحث آزمون

متابولیسم کربوهیدرات ، متابولیسم لیپید

شماره آزمون

۶

حجم مطالب

۱/۶ پنجم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۱/۱۴

مبحث آزمون

متابولیسم ترکیبات ازت دار(آمینواسید ، هم ، نوکلئوتید) ، بیوانرژیک

شماره آزمون

۷

حجم مطالب

۱/۶ ششم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۱/۲۸

مبحث آزمون

هورمون شناسی و بیولوژی مولکولی

شماره آزمون

۸

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱۲/۱۹

مبحث آزمون

متابولیسم کربوهیدرات ، متابولیسم لیپید ، متابولیسم ترکیبات ازت دار(آمینواسید ، هم ، نوکلئوتید) ، بیوانرژیک ، هورمون شناسی و بیولوژی مولکولی

شماره آزمون

۹

حجم مطالب

آزمون جامع اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۲/۱/۲۵

مبحث آزمون

تمام مباحث

شماره آزمون

۱۰

حجم مطالب

آزمون جامع دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۲/۲/۸

مبحث آزمون

تمام مباحث

شماره آزمون

۱۱

حجم مطالب

آزمون جامع سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۲/۲/۲۲

مبحث آزمون

تمام مباحث

شماره آزمون

۱۲

حجم مطالب

آزمون جامع چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۲/۲/۳۰

مبحث آزمون

تمام مباحث

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری بیوشیمی

قیمت آزمون : ۴۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته بیتکنولوژی

قیمت آزمون : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته بیوشیمی

قیمت آزمون : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته ژنتیک

قیمت آزمون : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته هماتولوژی

قیمت آزمون : ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

سبد خرید
اسکرول به بالا
chat