آزمون زبان انگلیسی

ویژگی های آزمون زبان انگلیسی

۱

آزمون از همه منابع کنکور

۲

جابجایی سوالات و گزینه ها در آزمون ( امکان تقلب صفر )

۳

پاسخ به سوالات به صورت تک به تک ( امکان بازگشت به سوالات وجود دارد )


۴

پاسخنامه تشریحی – ترکیبی از همه منابع

۵

یادگیری مفهومی سوالات

۶

پشتیبانی و رفع اشکال تلگرامی با اساتید و رتبه های برتر یکشنبه بعد از آزمون

برنامه آزمون ۳+۱۲ مرحله ای

شماره آزمون

ارزشیابی ۱

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۷/21

مبحث آزمون

شبیه سازی شده کنکور سال های ۸۳ تا ۱۴۰2

شماره آزمون

ارزشیابی ۲

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/8/5

مبحث آزمون

شبیه سازی شده کنکور سال های ۸۳ تا ۱۴۰2

شماره آزمون

ارزشیابی ۳

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۸/19

مبحث آزمون

شبیه سازی شده کنکور سال های ۸۳ تا ۱۴۰2

شماره آزمون

۱

حجم مطالب

۱/۶ اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/9/3

مبحث آزمون

 • شبیه سازی شده با کنکور سال 90
 • کتاب 4000 واژه:
  تا آخر درس 30 بخش دوم
  (بخش اول + بخش دوم)

شماره آزمون

۲

حجم مطالب

۱/۶ دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۹/17

مبحث آزمون

 •  شبیه سازی شده با کنکور سال 91
 • کتاب 4000 واژه : تا آخر درس 12 بخش سوم

شماره آزمون

۳

حجم مطالب

۱/۶ سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/10/1

مبحث آزمون

 • شبیه سازی شده با کنکور سال 92
 • کتاب 4000 واژه :
  تا آخر درس 24 بخش سوم

شماره آزمون

۴

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۰/22

مبحث آزمون

 • شبیه سازی شده با کنکور سال 93 و 94
 • کتاب 4000 واژه : تا آخر درس 30 بخش سوم و تا آخر درس 12 بخش چهارم

شماره آزمون

۵

حجم مطالب

۱/۶ چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/11/6

مبحث آزمون

 • شبیه سازی شده با کنکور سال 95
 • کتاب 4000 واژه :
  تا آخر درس 24 بخش چهارم

شماره آزمون

۶

حجم مطالب

۱/۶ پنجم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۱/20

مبحث آزمون

 • شبیه سازی شده با کنکور سال 96
 • کتاب 4000 واژه : تا آخردرس 30 بخش چهارم و تا آخر درس 6 بخش پنجم

شماره آزمون

۷

حجم مطالب

۱/۶ ششم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/12/4

مبحث آزمون

 • شبیه سازی شده با کنکور سال 97
 • کتاب 4000 واژه :
  تا آخر درس 18 بخش پنجم

شماره آزمون

۸

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰2/۱۲/25

مبحث آزمون

 • شبیه سازی شده با کنکور سال های 98 تا 1402
 • کتاب 4000 واژه:
  تا آخر درس 30 بخش پنجم
  و
  تا آخر در 6 بخش ششم

شماره آزمون

۹

حجم مطالب

آزمون جامع اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۱/31

مبحث آزمون

 • شبیه سازی شده با کنکور سال های 83 تا 1402
 • کتاب 4000 واژه:
  تا آخر درس 30 بخش ششم

شماره آزمون

۱۰

حجم مطالب

آزمون جامع دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۲/14

مبحث آزمون

 • شبیه سازی شده با کنکور سال های 83 تا 1402
 • کتاب 4000 واژه:
  تا آخر درس 30 بخش ششم

شماره آزمون

۱۱

حجم مطالب

آزمون جامع سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/۲/28

مبحث آزمون

 • شبیه سازی شده با کنکور سال های 83 تا 1402
 • کتاب 4000 واژه:
  تا آخر درس 30 بخش ششم

شماره آزمون

۱۲

حجم مطالب

آزمون جامع چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰3/3/4

مبحث آزمون

 • شبیه سازی شده با کنکور سال های 83 تا 1402
 • کتاب 4000 واژه:
  تا آخر درس 30 بخش ششم

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زبان انگلیسی

قیمت آزمون : 7۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته بیوتکنولوژی

قیمت آزمون : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته بیوشیمی

قیمت آزمون : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته ژنتیک

قیمت آزمون : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته هماتولوژی

قیمت آزمون : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون جامع 4 مرحله کارشناسی ارشد و دکتری رشته بیوتکنولوژی

قیمت آزمون : 9۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون جامع 4 مرحله کارشناسی ارشد و دکتری رشته بیوشیمی

قیمت آزمون : 9۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون جامع 4 مرحله کارشناسی ارشد و دکتری رشته ژنتیک

قیمت آزمون : 9۰۰,۰۰۰ تومان

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا