رضا محرمی

رتبه 2 کارشناسی ارشد 1401 - شیمی دارویی
شیمی دارویی - تبریز - روزانه
خدمات: کلاس سالیانه - مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - طرح امن

بهاره فلاح

رتبه 2 کارشناسی ارشد 1401 - آناتومی
آناتومی - بهشتی - روزانه
خدمات: کلاس حضوری - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی - کلاس نکته و تست

نرجس سادات احمدی

رتبه 3 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک پزشکی
رتبه 6 کارشناسی ارشد 1401 - بیوتکنولوژی پزشکی
ژنتیک پزشکی - ایران - روزانه
خدمات: کلاس - مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - طرح امن

غزل آقائی

رتبه 6 کارشناسی ارشد 1401 - نانوتکنولوژی پزشکی
نانوفناوری - ایران - روزانه
خدمات: کلاس حضوری - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی - کلاس نکته و تست

پریسا علی پناهی

رتبه 8 کارشناسی ارشد 1401 - انگل شناسی پزشکی
رتبه 55 کارشناسی ارشد 1401 - میکروب شناسی پزشکی
رتبه 70 کارشناسی ارشد 1401 - ویروس شناسی پزشکی
رتبه 79 کارشناسی ارشد 1401 - قارچ شناسی پزشکی
انگل شناسی - تبریز - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - کلاس زبان

پریسا علیرضائی

رتبه 10 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک پزشکی
ژنتیک انسانی - روزانه - تبریز
خدمات: کلاس حضوری - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی

محدثه پورعلی

رتبه 22 کارشناسی ارشد 1401 - بیوتکنولوژی پزشکی
رتبه 28 کارشناسی ارشد 1401 - بیوشیمی بالینی
رتبه 30 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک پزشکی
ژنتیک پزشکی - بابل - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - کلاس - طرح امن - اردو مطالعاتی

نادر ابراهیمی

رتبه 22 کارشناسی ارشد 1401 - ویروس شناسی پزشکی
ویروس شناسی - گرگان - روزانه
خدمات: آزمون آزمایشی

گلناز حیدری

رتبه 21 کارشناسی ارشد 1401 - آناتومی
خدمات: مشاوره

معین صفری

رتبه 24 کارشناسی ارشد 1401 - بیوتکنولوژی پزشکی
رتبه 127 کارشناسی ارشد 1401 - ایمنی شناسی پزشکی
خدمات: کلاس سالیانه

سعیده سید برقی

رتبه 25 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک پزشکی
رتبه 50 کارشناسی ارشد 1401 - بیوتکنولوژی پزشکی
رتبه 53 کارشناسی ارشد 1401 - بیوشیمی بالینی
ژنتیک انسانی - زنجان - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - طرح امن

علیرضا بیانی

رتبه 23 کارشناسی ارشد 1401 - هماتولوژی
رتبه 59 کارشناسی ارشد 1401 - ایمنی شناسی پزشکی
هماتولوژی - شیراز - شهریه پرداز
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی

محسن مرادی

رتبه 61 کارشناسی ارشد 1401 - ایمنی شناسی پزشکی
خدمات: کلاس - مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - طرح امن - کلاس نکته و تست

اکرم اسدی

رتبه 30 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک پزشکی
ژنتیک انسانی - زنجان - روزانه
خدمات: مشاوره

کوثر کرمی

رتبه 32 کارشناسی ارشد 1401 - نانوتکنولوژی پزشکی
نانوفناوری - یزد - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - طرح امن

آیسا رحیمی

رتبه 34 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک پزشکی
ژنتیک انسانی - بندرعباس - روزانه
خدمات: آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی - کلاس نکته و تست

فاطمه گلمرادی

رتبه 40 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک پزشکی
خدمات: کلاس حضوری - کلاس نکته و تست - مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - طرح امن

فاطمه گلمرادی

رتبه 40 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک پزشکی
رتبه 200 کارشناسی ارشد - ژنتیک
سلولی و مولکولی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک - روزانه
خدمات: کلاس حضوری - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی - کلاس نکته و تست

فاطمه دست باز

رتبه 54 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - کلاس - طرح امن - اردو مطالعاتی

زینب محمدی

رتبه 23 کارشناسی ارشد 1401 - ویروس شناسی پزشکی
ویروس شناسی - تبریز - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی - کلاس نکته و تست

مریم پور زند

رتبه 42 کارشناسی ارشد 1401 - انگل شناسی پزشکی
انگل شناسی - ایران - شهریه پرداز
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی

عادله صادقی نسب

رتبه 94 کارشناسی ارشد 1401 - بیوشیمی بالینی
بیوشیمی بالینی - اهواز - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی - کلاس نکته و تست

رضا سجادی راد

رتبه 79 کارشناسی ارشد 1401 - بیوتکنولوژی پزشکی
بیوتکنولوژی پزشکی - البرز - شهریه پرداز
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس جامع - کلاس نکته و تست - آزمون آزمایشی

بنیامین جوادی

رتبه 120کارشناسی ارشد 1401 - انگل شناسی پزشکی
انگل شناسی پزشکی - مدرس - شهریه پرداز
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی - کلاس نکته و تست

مریم پور زند

رتبه 283 کارشناسی ارشد 1401 - بیوتکنولوژی میکروبی
بیوتکنولوژی میکروبی - علم و فرهنگ
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی

پریسا اسدی نیا

رتبه 56 کارشناسی ارشد 1401 - سم شناسی پزشکی
بیوشیمی - علم و فرهنگ
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی - کلاس نکته و تست

غزاله بهاری

رتبه 78 کارشناسی ارشد 1401 - ویروس شناسی پزشکی
خدمات: مشاوره پیشرفته - آزمون آزمایشی - کلاس - طرح امن - اردو مطالعاتی

علی عنایت

رتبه 2 کارشناسی ارشد 1401 - نانوتکنولوژی پزشکی
خدمات: مشاوره

پرستو سیفی

رتبه 18 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک پزشکی
ژنتیک انسانی - کرمان - روزانه
خدمات: مشاوره - کلاس نکته و تست

مژگان کیایی

رتبه 95 کارشناسی ارشد 1401 - میکروب شناسی پزشکی
خدمات: مشاوره - کلاس سلولی و مولکولی

زهرا آفتابی

رتبه 62 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره پیشرفته - آزمون آزمایشی - کلاس - طرح امن - اردو مطالعاتی

سوگل سخاوتیان

رتبه 110 کارشناسی ارشد 1401 - بیوشیمی بالینی
بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت - آزاد شاهرود
خدمات: مشاوره پیشرفته

محدثه حسین زاده

رتبه 72 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک پزشکی
رتبه 98 کارشناسی ارشد 1401 - بیوتکنولوژی پزشکی
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - کلاس - طرح امن - اردو مطالعاتی

مهدی جباری

رتبه 7 کارشناسی ارشد 1401 - قارچ شناسی پزشکی
رتبه 26 کارشناسی ارشد 1401 - انگل شناسی پزشکی
رتبه 59 کارشناسی ارشد 1401 - میکروب شناسی پزشکی
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی

مهناز سادات مشتاقیان

رتبه 97 کارشناسی ارشد 1401 - بیوشیمی بالینی
بیوشیمی بالینی - شیراز - شهریه پرداز
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - کلاس - طرح امن - اردو مطالعاتی

گیتی شیرزادیان

رتبه 114 کارشناسی ارشد 1401 - بیوشیمی بالینی
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی

زهرا زاهدی فر

رتبه 211 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی
بیوتکنولوژی پزشکی - فسا - شهریه پرداز
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - کلاس - طرح امن - اردو مطالعاتی

محمدرضا عقیقی

رتبه 21 کارشناسی ارشد 1401 - بیوتکنولوژی پزشکی
بیوتکنولوژی پزشکی - تهران - شهریه پرداز
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی

شکوفه داوودی

رتبه 52 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک انسانی
رتبه 135 کارشناسی ارشد 1401 - بیوتکنولوژی پزشکی
بیوتکنولوژی پزشکی - شهرکرد - روزانه
خدمات: مشاوره - آزمون آزمایشی

نسرین کشاورزی

رتبه 230 کارشناسی ارشد 1401 - ؤنتیک
ژنتیک - اصفهان - نوبت دوم
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی

سعیده سید برقی

رتبه 16 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک
رتبه 24 کارشناسی ارشد 1401 - سلولی و مولکولی
رتبه 22 کارشناسی ارشد 1401 - بیوشیمی
ژنتیک - شهید بهشتی - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - کلاس - طرح امن - اردو مطالعاتی

مهسا شهرابی

رتبه 46 کارشناسی ارشد 1401 - بیوفیزیک
رتبه 117 کارشناسی ارشد 1401 - بیوشیمی
بیوشیمی - الزهرا - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی - کلاس نکته و تست

یاسمن سرافرازی

رتبه 102 کارشناسی ارشد 1401 - میکروبیولوژی
میکروبیولوژی صنعتی - شهید بهشتی - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - کلاس - طرح امن - اردو مطالعاتی

محسن مرادی

رتبه 101 کارشناسی ارشد 1401 - سلولی و مولکولی
رتبه 56 کارشناسی ارشد 1401 - میکروبیولوژی
میکروبیولوژی بیماری زا - شهید بهشتی - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی - کلاس نکته و تست

فاطمه دست باز

رتبه 34 کارشناسی ارشد 1401 - سلولی و مولکولی
رتبه 23 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک
ژنتیک - شهید بهشتی - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - کلاس - طرح امن - اردو مطالعاتی

محدثه پورعلی

رتبه 22 کارشناسی ارشد 1401 - سلولی و مولکولی
رتبه 34 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک
سلولی و مولکولی - تهران - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی

فریده فرامرزی

رتبه 24 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک
ژنتیک - تربیت مدرس - روزانه
خدمات: مشاوره

عسل ضیائی

رتبه 90 کارشناسی ارشد 1401 - بیوشیمی
رتبه 95 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک
ژنتیک - شهید بهشتی - روزانه
خدمات: مشاوره - آزمون آزمایشی

محدثه حسین زاده

رتبه 153 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک
ژنتیک - خوارزمی - نوبت دوم
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس جامع - آزمون آزمایشی

مریم باقری

رتبه 186 کارشناسی ارشد 1401 - سلولی و مولکولی
سلولی و مولکولی - خوارزمی - روزانه
خدمات: کلاس جامع - نکته و تست - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی

پریسا چراغچی

رتبه 197 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک
رتبه 197 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک
بیوشیمی - الزهرا - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس جامع - آزمون آزمایشی

سارا خواجه نظر

رتبه 300 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک
ژنتیک - گیلان - روزانه
خدمات: مشاوره- کلاس جامع - نکته و تست - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی

زینب خشنود

رتبه 410 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک
ژنتیک - علم و فرهنگ ( پژوهشگاه رویان تهران )
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس جامع - آزمون آزمایشی

نیلوفر زمان پور

رتبه 279 کارشناسی ارشد 1401 - بیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی میکروبی - تهران - شهریه پرداز
خدمات: مشاوره پیشرفته - کلاس جامع - نکته و تست - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی

بنییامین جوادی

رتبه 252 کارشناسی ارشد 1401 - میکروب بیماری زا
میکروب بیماری زا - بابلسر - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس جامع - آزمون آزمایشی

زهرا آفتابی

رتبه 63 کارشناسی ارشد 1401 - ژنتیک
ژنتیک - خوارزمی - روزانه
خدمات: مشاوره پیشرفته - کلاس جامع - نکته و تست - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی

نیلوفر زمان پور

رتبه 144 کارشناسی ارشد 1401 - بیوتکنولوژی پزشکی
بیوتکنولوژی - گیلان - شهریه پرداز
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس جامع - آزمون آزمایشی

طاهره ایل خانی

رتبه 131 کارشناسی ارشد 1401 - سلولی و مولکولی
ژنتیک - علم و فرهنگ
خدمات: طرح امن - کلاس بیوشیمی - آزمون آزمایشی

پوریا عاشق وطن

رتبه 99 کارشناسی ارشد 1401 - تکوین
تکوین - علم و فرهنگ ( پژوهشگاه رویان )
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس جامع - آزمون آزمایشی

میلاد خباره

رتبه 174 کارشناسی ارشد 1401 - سلولی و مولکولی
خدمات: طرح امن - کلاس بیوشیمی - آزمون آزمایشی

مهدیه احمدی

رتبه 300 کارشناسی ارشد - ژنتیک
ژنتیک - علم و فرهنگ ( پژوهشگاه رویان )
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - طرح امن - آزمون آزمایشی

سارا احمدی

رتبه 220 کارشناسی ارشد 1401 - سلولی و مولکولی
ژنتیک - علم و فررهنگ ( پژوهشگاه رویان )
خدمات: طرح امن - کلاس جامع - آزمون آزمایشی - مشاوره

کبری صالحی

رتبه 200 کارشناسی ارشد 1401- سلولی و مولکولی
سلولی و مولکولی - رازی کرمانشاه - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس جامع - طرح امن - اردو مطالعاتی

فاطمه مهدی

رتبه 260 کارشناسی ارشد 1401 - سلولی و مولکولی
ژنتیک - علم و فرهنگ ( پژوهشگاه رویان )
خدمات: طرح امن - کلاس جامع - آزمون آزمایشی - مشاوره

سمیرا نادرلو

رتبه 289 کارشناسی ارشد 1401- سلولی و مولکولی
سلولی و مولکولی - مدنی تبریز - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس جامع - کلاس نکته و تست - طرح امن

المیرا امینی

رتبه 712 کارشناسی ارشد 1401 - سلولی و مولکولی
سلول بنیادی - علم و فرهنگ ( پژوهشگاه رویان )
خدمات: طرح امن - آزمون آزمایشی - مشاوره

زهرا زاهدی فر

رتبه 249 کارشناسی ارشد 1401- بیوتکنولوژی میکروبی
بیوتکنولوژی میکروبی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک - روزانه
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس جامع - کلاس نکته و تست

یلدا ادیبی

رتبه 362 کارشناسی ارشد 1401 - سلولی و مولکولی
سلول بنیادی - علم و فرهنگ ( پژوهشگاه رویان )
خدمات: طرح امن - آزمون آزمایشی - مشاوره

شرمینه شاکری

رتبه 1 کارشناسی ارشد - نانوفناوری پزشکی
نانوفناوری - تهران
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی

سیمین علیزاده

رتبه 3 کارشناسی ارشد - شیمی دارویی
خدمات: اردو مطالعاتی - کلاس بیوشیمی - آزمون آزمایشی

نگار یمینی فر

رتبه 21 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره تخصصی - کلاس ژنتیک - آزمون آزمایشی - مدرس پردیس

سمیرا امیر قاسمی

رتبه 21 کارشناسی ارشد - آموزش بهداشت
خدمات: مشاوره

ابوالفضل سینایی

رتبه 22 کارشناسی ارشد - فیزیولوژی پزشکی
رتبه 93 - بیوتکنولوژی پزشکی
سلوای مولکولی - زوزانه شیراز
خدمات: مشاوره تخصصی - کلاس سریالی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی سه گانه

فاطمه فقیر آبادی

رتبه 25 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی
خدمات: اردو مطالعاتی - مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی

سجاد علوی منش

رتبه 25 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک 91 )

طاهره براتی

رتبه 26 کارشناسی ارشد - ژنتیک
ریز زیست فناوری پزشکی
خدمات: اردو مطالعاتی سه گانه - مشاوره پیشرفته - آزمون آزمایشی - مدرس روزانه

فاطمه ابراهیمی

رتبه 29 کارشناسی ارشد - ایمنی شناسی پزشکی
خدمات: مشاوره پیشرفته - اردو مطالعاتی سه گانه - آزمون آزمایشی

پریسا روحی

رتبه 32 کارشناسی ارشد - آناتومی ( علوم تشریحی )
خدمات: اردو مطالعاتی - مشاوره پیشرفته - آزمون آزمایشی

فاطمه جلالی

رتبه 33 کارشناسی ارشد - نانوفناوری پزشکی
رتبه 48 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی سه گانه - آزمون آزمایشی - کلاس سریالی ( درصد درس ژنتیک: 82 )

حمیده سیاحی

رتبه 37 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - اردو مطالعاتی

زهرا ضیا

رتبه 46 کارشناسی ارشد - آناتومی ( علوم تشریحی )
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی - کلاس سریالی - اردو مطالعاتی

مریم رستگار

رتبه 46 کارشناسی ارشد - مامایی
خدمات: مشاوره

نعیمه سامانی

رتبه 50 کارشناسی ارشد - آناتومی ( علوم تشریحی )
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس سریالی

کوثر کرمی

رتبه 56 کارشناسی ارشد - نانوفناوری پزشکی
رتبه 64 کارشناسی ارشد - شیمی دارویی
خدمات: اردو مطالعاتی - مشاوره تخصصی

مهلا قنبری

رتبه 66 کارشناسی ارشد - بیوشیمی بالینی
رتبه 83 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی
خدمات: آزمون آزمایشی - کلاس سریالی - کلاس بیوشیمی

زهرا آفتابی

رتبه 68 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: اردو مطالعاتی - مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی

شیما شفیعی

رتبه 72 کارشناسی ارشد - بیوشیمی بالینی
رتبه 97 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی

فائزه علی نیا

رتبه 73 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی
خدمات: اردو مطالعاتی سه گانه - مشاوره تخصصی

محدثه پوریانی

رتبه 76 کارشناسی ارشد - بیوشیمی بالینی
خدمات: مشاوره پیشرفته - آزمون آزمایشی

آلما ناصری

رتبه 78 کارشناسی ارشد - ایمنی شناسی پزشکی
خدمات: اردو مطالعاتی - مشاوره تخصصی - کلاس سریالی

فاطمه قلندری

رتبه 2 کارشناسی ارشد - بیوشیمی بالینی
خدمات: مشاوره - کلاس بیوشیمی

سنا بنی سکین

رتبه 95 کارشناسی ارشد - بیوشیمی بالینی
خدمات: اردو مطالعاتی - مشاوره تخصصی

الهام حسین نژاد

رتبه 107 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی

نفیسه جدی

رتبه 140 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: اردو مطالعاتی - مشاوره پیشرفته - آزمون آزمایشی - کلاس سریالی

جواد یغموریان

رتبه 1 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
خدمات: مشاوره

غزل بصیری

رتبه 6 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
رتبه 7 کارشناسی ارشد - زیست شناسی سلولی و مولکولی
خدمات: اردو مطالعاتی - مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی

نفیسه جدی

رتبه 29 کارشناسی ارشد - زیست شناسی سلولی و مولکولی
رتبه 37 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
خدمات: مشاوره پیشرفته - اردو مطالعاتی سه گانه - آزمون آزمایشی - کلاس سریالی

فائزه علی نیا

رتبه 37 کارشناسی ارشد - زیست شناسی سلولی و مولکولی
خدمات: اردو مطالعاتی - مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی

زهرا حاتمی

رتبه 48 کارشناسی ارشد - زیست شناسی سلولی و مولکولی
رتبه 50 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
خدمات: مشاوره تخصصی - کلاس سریالی

فاطمه علیدوستی

رتبه 65 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
رتبه 65 کارشناسی ارشد - میکروبیولوژی تهران
خدمات: اردو مطالعاتی - مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی

زهرا محمد جعفری

رتبه 92 کارشناسی ارشد - سلولی و مولکولی
خدمات: مشاوره تخصصی - آزمون آزمایشی

طاهره براتی

رتبه 95 کارشناسی ارشد - بیوشیمی
رتبه 106 کارشناسی ارشد - زیست شناسی سلولی و مولکولی
خدمات: اردو مطالعاتی سه گانه - مشاوره پیشرفته - آزمون آزمایشی

کیمیا عبدی

رتبه 150 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
خدمات: مشاوره پیشرفته - کلاس سریالی - آزمون آزمایشی

یاسمن عبادی

رتبه 2 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه تهران
خدمات: اردو مطالعاتی - مشاوره تخصصی

مریم درویشی

رتبه 2 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره

سید علیرضا موسوی

رتبه 3 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی
خدمات: مشاوره

نیلوفر توکلی

رتبه 3 کارشناسی ارشد - آناتومی
خدمات: مشاوره

پارسا عباس زاده

رتبه 6 کارشناسی ارشد - سم شناسی
خدمات: مشاوره

محمد یغموری

رتبه 8 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره

سیمین علیزاده

رتبه 8 کارشناسی ارشد - شیمی دارویی
خدمات: کلاس تلگرامی بیوشیمی

مهسا خسروی

رتبه 9 کارشناسی ارشد - نانوتکنولوژی
دانشگاه شیراز
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی سه گانه

گلستان اسماعیل نژاد

رتبه 11 کارشناسی ارشد - سم شناسی
خدمات: مشاوره

عاطفه هاشم آبادی

رتبه 13 کارشناسی ارشد - تکنولوژی گردش خون ( پرفیوژن )
خدمات: مشاوره پیشرفته - اردو مطالعاتی سه گانه

آرمان رجبی

رتبه 13 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره - کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 95.7 )

شراره محمودیان

رتبه 16 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی سه گانه - کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 88 )

بهرام قیصوری

رتبه 22 کارشناسی ارشد - شیمی دارویی
خدمات: کلاس بیوشیمی ( درصد درس بیوشیمی: 67 )

سروناز ملکوتی راد

رتبه 24 کارشناسی ارشد - آناتومی
خدمات: مشاوره پیشرفته - اردو مطالعاتی سه گانه

افسانه فدایی

رتبه 25 کارشناسی ارشد - ایمنی شناسی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی سه گانه

علی حیدرپور

رتبه 27 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 95.7 )

سعیده گوهری

رتبه 29 کارشناسی ارشد - میکروب شناسی پزشکی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی سه گانه

نسیم رحمانی

رتبه 140 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
دانشگاه تربیت مدرس
خدمات: مشاوره تخصصی - کلاس ژنتیک

ساناز گشتاسبی

رتبه 33 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 89.8 )

پونه آرزم

رتبه 37 کارشناسی ارشد - آناتومی ( علوم تشریحی )
خدمات: مشاوره پیشرفته - اردو مطالعاتی سه گانه

حامد داداشی

رتبه 39 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 87 )

عرفان جوکار

رتبه 43 کارشناسی ارشد - بیوشیمی بالینی
خدمات: مشاوره پیشرفته - اردو مطالعاتی سه گانه

نگار عسگری

رتبه 44 کارشناسی ارشد - ویروس شناسی پزشکی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی

ویدا خلعتبری

رتبه 50 کارشناسی ارشد - هماتولوژی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی

شقایق نادرلو

رتبه 52 کارشناسی ارشد - ژنتیک
خدمات: کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 78 )

آلما ناصری

رتبه 56 کارشناسی ارشد - ایمنی شناسی پزشکی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی سه گانه

حمیده سیاحی

رتبه 57 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی - کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 84 )

آرزو م

رتبه 71 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 81

عارفه انصاری

رتبه 74 کارشناسی ارشد - ایمنی شناسی پزشکی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی سه گانه

فاطمه کرم شاهی

رتبه 82 کارشناسی ارشد - بیوشیمی بالینی
خدمات: مشاوره تخصصی

شراره محمودیان

رتبه 1 کارشناسی ارشد - بیوشیمی
رتبه 2 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
رتبه 2 کارشناسی ارشد - زیست شناسی سلولی و مولکولی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی سه گانه - کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 72 )

فاطمه جامعی

رتبه 11 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی - کلاس ژنتیک

یاسمین حقیقی

رتبه 13 کارشناسی ارشد - بیوشیمی بالینی دامپزشکی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی سه گانه

مینا یونسی

رتبه 19 کارشناسی ارشد - زیست شناسی سلولی و مولکولی
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی سه گانه - کلاس ژنتیک

نگار عادل نیا

رتبه 20 کارشناسی ارشد - زیست شناسی سلولی و مولکولی
خدمات: مشاوره تخصصی - کلاس ژنتیک

فاطمه کرمی

رتبه 21 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو سه گانه مطالعاتی - کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک 63 )

نوید فرهمند زاد

رتبه 27 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی سه گانه - کلاس ژنتیک

فاطمه سکاکی

رتبه 38 کارشناسی ارشد - میکروبیولوژی
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی

زینب محتاج الله

رتبه 40 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی سه گانه - کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 72 )

ماهان امیری

رتبه 55 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
خدمات: مشاوره پیشرفته - کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 67 )

مژگان معصومی

رتبه 60 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی میکروبی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی

زینب محافی

رتبه 64 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
خدمات: کلاس ژنتیک

بهاره بقایی

رتبه 65 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
رتبه 80 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس ژنتیک

مهشاد حاجیا

رتبه 126 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی - کلاس ژنتیک

یاسمن عبادی

رتبه 130 کارشناسی ارشد - زیست شناسی سلولی و مولکولی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی

عرفان صفائیان

رتبه 140 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
خدمات: مشاوره تخصصی - اردو مطالعاتی - کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 80 )

پریسا غفاری

رتبه 14دکتری - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره تخصصی

نفیسه طباطبایی

رتبه 16 دکتری - سلولی و کاربردی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی

سرکار خانم اسکندری

رتبه 20 دکتری بیوتکنولوژی پزشکی
رتبه 20 دکتری پزشکی مولکولی
خدمات: کلاس بیوشیمی

نفیسه طباطبایی

رتبه 27 دکتری - ژنتیک مولکولی
خدمات: مشاوره - اردو مطالعاتی

سید محسن حسینی

رتبه 2 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
دانشگاه ایران
خدمات: مشاوره تخصصی - کلاس ژنتیک

بهار بهرامی

رتبه 7 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه شیراز
خدمات: مشاوره تخصصی

آنوشا نیازمند

رتبه 8 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
رتبه 120 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
دانشگاه اصفهان
خدمات: کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 89 )

تینا ضمیری آذر

رتبه 2 کارشناسی ارشد - زیست شناسی سلولی و مولکولی
رتبه 2 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی میکروبی
دانشگاه تهران
خدمات: مشاوره پیشرفته

صادق قیصری

رتبه 11 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
دانشگاه اهواز
خدمات: کلاس ژنتیک

فاطمه دشتی

رتبه 11 کارشناسی ارشد - تغذیه بالینی
دانشگاه تهران
خدمات: مشاوره تخصصی - پانسیون مطالعاتی نوروزی

علی صابر سیجانی

رتبه 15 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
دانشگاه شیراز
خدمات: مشاوره تخصصی

زهرا شیاسی

رتبه 17کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی
رتبه 33 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
دانشگاه اصفهان
خدمات: کلاس ژنتیک

سمیرا طالبی

رتبه 20 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
خدمات: مشاوره - کلاس ژنتیک ( درصد درس ژنتیک: 73 )

سارا کافی

رتبه 21 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
رتبه 90 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
دانشگاه شهید بهشتی
خدمات: مشاوره تخصصی - پانسیون مطالعاتی نوروزی

مهسا قاسم زاد

رتبه 48 کارشناسی ارشد - میکروبیولوژی
رتبه 128 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
دانشگاه علم و فرهنگ - پژوهشگاه رویان
خدمات: مشاوره تخصصی

مائده محلوجی

رتبه 55 کارشناسی ارشد - بیوشیمی
رتبه 117 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه تهران
خدمات: مشاوره تخصصی - پانسیون مطالعاتی نوروزی

یاسمن خرم

رتبه 107 بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران
خدمات: کلاس حضوری - مشاوره تخصصی - پانسیون مطالعاتی نوروزی و قبولی

نسرین فراهانی

رتبه 102 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی میکروبی
دانشگاه تهران
خدمات: مشاوره تخصصی

پریسا عباسیان

رتبه 109 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
دانشگاه شهید بهشتی
خدمات: مشاوره تخصصی - کلاس ژنتیک

زهره یزدی

رتبه 107 کارشناسی ارشد - ژنتیک پزشکی
رتبه 159 کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه یزد
خدمات: مشاوره تخصصی - کلاس

زهرا جعفری

رتبه 123 کارشناسی ارشد - ژنتیک مولکولی
دانشگاه تربیت مدرس
خدمات: مشاوره تخصصی

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا