جنین شناسی

ویژگی های آزمون جنین شناسی

۱

آزمون از همه منابع کنکور

۲

جابجایی سوالات و گزینه ها در آزمون ( امکان تقلب صفر )

۳

پاسخ به سوالات به صورت تک به تک ( امکان بازگشت به سوالات وجود دارد )


۴

پاسخنامه تشریحی – ترکیبی از همه منابع

۵

یادگیری مفهومی سوالات

۶

پشتیبانی و رفع اشکال تلگرامی با اساتید و رتبه های برتر یکشنبه بعد از آزمون

برنامه آزمون ۱۱ مرحله ای

شماره آزمون

ارزشیابی ۱

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۰/۷/۱۶

مبحث آزمون

ارزشیابی ۱

شماره آزمون

ارزشیابی ۲

حجم مطالب

۱۰۰ درصد

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۰/۷/۳۰

مبحث آزمون

ارزشیابی ۲

شماره آزمون

۱

حجم مطالب

۱/۶ اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۰/۸/۲۸

مبحث آزمون

هفته اول – هفته دوم

شماره آزمون

۲

حجم مطالب

۱/۶ دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۰/۹/۱۲

مبحث آزمون

هفته سوم – هفته سوم تا هشتم –

شماره آزمون

۳

حجم مطالب

۱/۶ سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۰/۹/۲۶

مبحث آزمون

ماه سوم تا تولد – نواقص مادرزادی – اندام

شماره آزمون

۴

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۰/۱۰/۱۷

مبحث آزمون

مرور ۵۰ درصد اول

شماره آزمون

۵

حجم مطالب

۱/۶ چهارم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۰/۱۱/۱

مبحث آزمون

اسکلت محوری و عضلانی – دستگاه قلب و عروقی

شماره آزمون

۶

حجم مطالب

۱/۶ پنجم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۰/۱۱/۱۵

مبحث آزمون

دستگاه تنفس – دستگاه گوارش – دستگاه ادراری تناسلی

شماره آزمون

۷

حجم مطالب

۱/۶ ششم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۰/۱۱/۲۹

مبحث آزمون

سر و گردن – دستگاه عصبی مرکزی – گوش – چشم –

شماره آزمون

۸

حجم مطالب

مرور ۵۰ درصد دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۰/۱۲/۲۰

مبحث آزمون

مرور ۵۰ درصد دوم

شماره آزمون

۹

حجم مطالب

آزمون جامع اول

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۱/۱۹

مبحث آزمون

جامع ۱

شماره آزمون

۱۰

حجم مطالب

آزمون جامع دوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۲/۲

مبحث آزمون

جامع ۲

شماره آزمون

۱۱

حجم مطالب

آزمون جامع سوم

روز آزمون

جمعه

تاریخ

۱۴۰۱/۲/۱۶

مبحث آزمون

جامع ۳

سبد خرید
اسکرول به بالا
chat