معرفی رشته اکولوژی انسانی کارشناسی ارشد

Master of Human Ecology

اکولوژی انسانی

اکولوژی انسانی دانشی بین رشته ای  است که توجه آن به تغییر در الگوهای روابط انسان با منابع و محیط از مصرف کنندگی به الگوی حفاظت و اقدامهای رهایی بخش معطوف است. این رشته شاخه ای از علوم بهداشتی و زیست محیطی است که در آن دانشجو طی دوره آموزش ضمن آشنای با اصول اکولوژی انسانی و رویکرد کلی نگر  (نیاز عصر ما) و روشهای پژوهش بویژه در حیطه سلامت و محیط زیست انسان، قادر به یافتن مبانی، ابعاد مساله سلامت انسان،فرهنگ و محیط خود می گردد.
آموزش درس اکولوژی انسانی در ایران سی سال پیش در دانشکده بهداشت در گروه اکولوژی انسانی آغاز و در تمامی دانشکده های پزشکی و رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی تدریس می شد و در حال حاضر نیز گروه اکولوژی انسانی در دانشکده بهداشت مشغول فعالیت در این زمینه می باشد.اکولوژی انسانی دانشی بین رشته ای  است که توجه آن به تغییر در الگوهای روابط انسان با منابع و محیط از مصرف کنندگی به الگوی حفاظت و اقدامهای رهایی بخش معطوف است. این رشته شاخه ای از علوم بهداشتی و زیست محیطی است که در آن دانشجو طی دوره آموزش ضمن آشنای با اصول اکولوژی انسانی و رویکرد کلی نگر  (نیاز عصر ما) و روشهای پژوهش بویژه در حیطه سلامت و محیط زیست انسان، قادر به یافتن مبانی، ابعاد مساله سلامت انسان،فرهنگ و محیط خود می گردد.
آموزش درس اکولوژی انسانی در ایران سی سال پیش در دانشکده بهداشت در گروه اکولوژی انسانی آغاز و در تمامی دانشکده های پزشکی و رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی تدریس می شد و در حال حاضر نیز گروه اکولوژی انسانی در دانشکده بهداشت مشغول فعالیت در این زمینه می باشد.

هدف و رسالت رشته

این رشته شاخه ای از علوم بهداشتی و زیست محیطی است که در آن دانشجو طی دوره آموزش ضمن آشنایی با اصول اکولوژی انسانی و رویکرد کلی نگر و روش های پژوهش به ویژه در حیطه سلامت و محیط زیست انسان ، قادر به یافتن مبانی ، ابعاد مساله سلامت انسان ، فرهنگ و محیط خود می گردد.

زمینه های فعالیت در بازار کار

در زمينه برنامه ریزی

– تحلیل و برنامه ریزی مسایل اکولوژی انسانی در موسسات دولتی و خصوصی زیست محیطی نظیر شهرداریها، سازمانهای محیط زیست، وزارت مسکن و شهرسازی
– گردآوری داده های پایه در زمینه مسایل اکولوژی انسانی با توجه به دستور کار سلامت و توسعه پایدار و کمک به برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف و ارزشیابی برنامه های سلامت و توسعه پایدار

در زمينه آموزشي

– تدریس در موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی

در زمينه ارتباطی

– ایجاد ارتباط و هماهنگی بین فعالیتهای نهادها، سازمانها، وزارتخانه های مختلف در زمینه انجام تحقیقات و برنامه¬ریزی برای رسیدن به سلامت و توسعه پایدار

نقش مشاوره اي

– برگزاری سمینارها، کارگاهها برای پرسنل نظام بهداشتی و سلامت در جهت آشناساختن آنها با وظایف و مسئولیتهای مربوط به اهداف دستور کار سلامت و توسعه پایدار

چه کسانی می توانند ارشد این رشته را شرکت کنند

كارشناسي در يكي از رشـته هـاي اكولـوژي انسـاني، جغرافيـا (بـا گرايش انساني)، بهداشت عمومي، زيست شناسي (همه گرايشها)، محـيط زيسـت، بهداشـت محـيط، بهداشـت خـانواده و جمعيـت، بهداشت حرفه اي، مامايي، پرسـتاري؛ دكتـري عمـومي (پزشـكي، داروسازي و دندانپزشكي)، دكتري حرفه اي دامپزشكي

منابع آزمون کارشناسی ارشد
مباني اكولوژي انسانی

۱.سلامت همگاني و اكولوژي انساني؛ دكترسيمين آذري وهمكاران؛ نسل فردا

2- Principles of Human Ecology; Richerson; Pearson Custom Pub
3- Human Ecology; Gerald G. Marten; Routledge

جمعيت و تنظيم خانواده

-دانش خانواده ؛ احمداحمدي و همكاران؛ انتشارات سمت
-جمعيت و تنظيم خانواده؛ مريم صفرنواده وهمكاران؛ انتشارات خدمات فرهنگي كرمان

مقدمات آمارزيستي

-اصول و روشهاي آمار زيستي دانيل (w Daniel (مترجم : محمد تقي آيت اللهي ناشر امير كبير ، تهران
-روش هاي آماري و شاخص هاي بهداشتي دكتر كاظم محمد و همكاران

بهداشت عمومي

-راهنماي واكسيناسيون (آخرين چاپ)؛ انتشارات وزارت بهداشت
-كتاب جامع بهداشت عمومي(آخرين چاپ)؛ انتشارات ارجمند

زبان عمومی

آزمــون درس زبــان بصــورت عمــومي ، شــامل درك متــون و واژگــان عمــومي زبــان در ســطح انگليســيintermediate Upper ( متوسط به بالا) برگزار مي شود. لذا جهت آماده شدن براي آزمون فوق الذكر مطالعه كتابهاي زير مي تواند مفيد باشد:

1- Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2:
Bridging vocabulary. Longman.
2- Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
3- Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
4- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.
5- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.

ظرفیت پذیرش این رشته در مقطع ارشد

ظرفیت عادی : ۷

شهریه پرداز : ۰

ضرایب دروس

مبــاني اكولــوژي انســاني : ۳

جمعيــت و تنظــيم خــانواده : ۲

مقــدمات آمــار زيســتي : ۲

بهداشــت عمومي : ۱

زبان عمومی : ۳

آینده این رشته

این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته گزینه های انتخابی بسیارمتنوعی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند.

وزارت علوم

دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)

وزارت بهداشت

دکترای رشته های بهداشت محیط ، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری) ، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا