معرفی رشته ویروس شناسی کارشناسی ارشد

Master of Virology

ویروس شناسی پزشکی

علم ویروس شناسی پزشکی از گرایشهای علوم آزمایشگاهی است که روی بیماری های ویروسی مطالعه مینماید ودرآزمایشگاه بیمارستانها کاربرد دارد . برای افرادیکه علاقه به تحقیق در زمینه بیماریهای ویروسی مثل ایدز وهپاتیت باشند بسیار ایده آل است.
 تا اواخر قرن 19 اصطلاح ويروسهاي پالايه‌ پذير براي مشخص کردن عوامل عفوني که از صافيهاي عبور دهنده باکتريها ، قارچها و پروتوزوئرها مي‌گذرند، اطلاق مي‌شد.
چند سال بعد اصطلاح پالايه‌ پذير حذف شد و کلمه ويروس به معني سم اختصاصا به عوامل عفوني پالايه پذير غير قابل رويت با ميکروسکوپ نوري اطلاق گرديد. طي دهه اول قرن 20 اغلب دانشمندان عقيده داشتند که ويروسها عوامل عفوني مشخصي هستند که فقط از نظر اندازه با ساير ميکروارگانيسمها تفاوت دارند. ولي به زودي کشف گرديد که ويروسها روش خاص خود را براي توليد مثل دارند و ترکيب شيميايي آنها مشخص مي‌باشد. ابداع ميکروسکوپ الکتروني و پيشرفت در روشهاي تجزيه‌اي موجب پيشرفت در شناسايي ساختمان و اختصاصات فيزيولوژيکي ويروسها شد.

ويروسها به چند دليل مورد توجه خاص ميکروبيولوژيستها قرار دارند

۱. اين ذرات اساسا با کليه ميکروبهايي که شناخته شده، از نظر ساختمان و چرخه زندگي تفاوت دارند
.

۲. گرچه براي اغلب عفونتهاي باکتريايي داروهاي متعددي در دسترس قرار دارد ولي براي بيشتر عفونتهاي ويروسي داروي موثري وجود ندارد و از اينرو ويروسها در اغلب کشورها بيماريهاي تهديد کننده حيات انسان ايجاد مي‌کنند.


۳. به احتمال زياد ، ويروسها با برخي از انواع سرطانها در انسان رابطه دارند.

هدف و رسالت رشته

دانشجویان این رشته باید بتوانند در ابعاد آموزشي، پژوهشي و خدمات تشخيصي و مشاوره اي در جهت كنترل و پيشگيري بيماريهاي ويروسي، تشخيص عفونتها، شناسايي هويت ويروسها، و ويژگي مولكولي آنها براي دانشجويان و بيماران انجام وظيفه نمايند. با تربيت اين نيروها فرآيند شناسايي و تعيين هويت ويروسها و همچنين پيشگيري از اشاعه عفونتهاي ويروسي در جامعه امكان پذير خواهد بود. بدين ترتيب توسعه و ارتقاء رشته مذكور در كشور پاسخگوئي به نيازهاي در حال تغيير خدمات بهداشتي در عرصه هاي مختلف اجتماع خواهد بود و آنان در سلامت جامعه نقش موثري ايفا خواهند نمود.

زمینه های فعالیت در بازار کار

در زمينه پژوهشي

– طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي براي شناسايي ويروسها به منظور ارتقاء سلامت جامعه
– مطالعه و بررسي روشهاي جديد به منظور كسب آگاهي از شيوه هاي نوين پژوهشي در رشته ويروس شناسي پزشكي

در زمينه آموزشي

– طراحي و تدوين برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي مرتبط با ویروس شناسی پزشکی
– تدريس در زمينه هاي مرتبط با ویروس شناسی در سطوح دانشگاهي يا ديگر مراكز علمي
– آموزش اصول و استانداردهاي ايمني حفاظت فردي و پيشگيري از ابتلاء به بيماريهاي ويروسي به دانشجويان و كاركنان حرفه پزشكي
– طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه

در زمينه خدماتی

– گزارش نتايج حاصله از انجام آزمايشات نمونه ها در ارتباط با بيماريهاي ويروسي در مراكز بهداشتي درماني
– راه اندازي روشهاي جديد تشخيصي و نظارت بر كيفيت انجام آزمايشات در مراكز بهداشتي درماني
–  همكاري در توليد واكسنهاي جديد، ارتقاء كيفيت واكسنهاي موجود در زمينه بيماريهاي ويروسي در مراكز توليدي

– همكاري با پزشك معالج بيماران

نقش مشاوره اي

– ارائه خدمات مشاوره پزشكي در زمينه آموزش علوم نوين ويروس شناسي، در زمينه تشخيصي و كنترل بيماريهاي ويروسي و تفسير نتايج حاصله از انجام آزمايشات

چه کسانی می توانند ارشد این رشته را شرکت کنند

كارشناسي ميكروب شناسي؛ انگـل شناسـي پزشـكي؛ حشـره شناسـي پزشـكي (بيولوژي و كنتـرل نـاقلين بيماريهـا)؛ زيسـت شناسـي (كليـه گرايشـها)؛ علـوم آزمايشگاهي؛ بيوشيمي؛ ايمني شناسي؛ علوم آزمايشگاهي دامپزشكي؛ دكتراي عمومي گروه پزشكي *؛ دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي و دكتراي حرفـه اي دامپزشكي

منابع آزمون کارشناسی ارشد
ویروس
  1. E.Jawetz.Medical Microbiology
  2. Zinsser.Medical Microbiology
  3. Murray.Medical Microbiology
باکتری

1. Jawetz & et al. Microbiology

2. Finegulld (Baily & scoit).Diagnostic Microbiology
3. Murray. Microbiology

قارچ شناسی

۱. دكتر فريده زيني، دكتر امير سيد علي مهبد، دكتر امامي. قارچ شناس پزشكي جـامع، انتشـارات دانشـگاه تهران، 1392

2. Diagnosis and Treatment of Fungal Infections, Hospenthal, Duane R., Rinaldi, Michael G. (2015)

 

زیست شناسی سلولی مولکولی

1. H. Lodish & et al. Molecular cell biology. Last Edition

ایمنی شناسی

۱. ايمنولوژي ايوان رويت
۲. ايمنولوژي دكتر محمد وجگاني

انگل شناسی

۱. تک ياخته شناسي پزشكي تاليف دكتر غلامحسين ادريسيان؛ دكتر مصطفي رضائيان، دكتر مهـدي قربـاني، دكتر حسين كشاورز، دكتر مهدي محبعلي؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهـران و انتشـارات ايـده نـوين؛ ويرايش دوم؛ 1394
۲. بيماريهاي انگلي در ايران تاليف دكتر اسماعيل صائبي؛ آخرين ويرايش

3. Markell and Voge’s 2006, Medical Parasitology

ليست منابع براي مطالعه بيشتر:
۱. کرم شناسي پزشكي تاليف دكتر فريدون ارفع ؛ آخرين ويرايش
۲. انگل ليشمانيا و ليشمانيوزها تاليف دكتر ابوالحسن نديم؛ دكتر عزت الدين جواديان؛ دكتر مهدي محبعلي و دكتر علي ضامن مومني . انتشارات نشر دانشگاهي؛ آخرين ويرايش

زبان عمومی

آزمــون درس زبــان بصــورت عمــومي ، شــامل درك متــون و واژگــان عمــومي زبــان در ســطح انگليســيintermediate Upper ( متوسط به بالا) برگزار مي شود. لذا جهت آماده شدن براي آزمون فوق الذكر مطالعه كتابهاي زير مي تواند مفيد باشد:

1- Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2:
Bridging vocabulary. Longman.
2- Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
3- Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book.
Second Edition. Oxford University.
4- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.
5- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition.
National Geographic Learning.

بیوشیمی

۱. بیوشیمی پزشکی هارپر
۲. بیوشیمی لنینجر
۳. بیوشیمی دولین باکاربرد بالینی
۴. بیوشیمی استرایر

ظرفیت پذیرش این رشته در مقطع ارشد

ظرفیت عادی : ۳۴

شهریه پرداز : ۶

ضرایب دروس

باکتری شناسی : ۱

ویروس شناسی : ۵

ایمنی شناسی : ۲

زیست شناسی سلولی مولکولی : ۲

انگل شناسی : ۰

قارچ شناسی : ۰

زبان عمومی : ۳

بیوشیمی بالینی : ۲

آینده این رشته

این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته گزینه های انتخابی بسیارمتنوعی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند.

وزارت علوم

دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)

وزارت بهداشت

دکترای رشته های ایمنی شناسی پزشکی ، باکتری شناسی پزشکی ، بیولوژی تولید مثل ، پزشکی مولکولی ، نانو فناوری پزشکی ، علوم سلولی کاربردی ، ویروس شناسی پزشکی ، زیست فناوری پزشکی ، زیست پزشکی سامانه ای ، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی) ، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری) ، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
اگر سوالی دارید فقط کافیست که بپرسید
×
مشاور ۱ - تلگرام
مشاور ۲ - واتس اپ
اسکرول به بالا